reklama

Prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Klientui ir Pardavėjui (toliau – Šalims) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu internetinėje parduotuvėje www.mkojines.lt susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas savo nuožiūra ir be išankstinio perspėjimo gali keisti parduotuvės taisykles. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.3. Pirkti www.mkojines.lt turi teisę:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.4. Klientui suteikiama teisė užsiregistruoti ir pirkti/pateikti užsakymą tik tuomet, jei jis yra susipažinęs su šiomis taisyklėmis. Jei Klientas užsakydamas prekes patvirtina savo pritarimą taisyklėms pažymėdamas „Sutinku“, laikoma, kad jis yra susipažinęs ir joms pritaria. Jei Klientas nepritaria daliai ar visoms taisyklėms, jis negali užsiregistruoti ir/ar vykdyti užsakymo. Jei Klientas pateikė užsakymą, laikoma, kad jis besąlygiškai sutinka su visomis www.mkojines.lt taisyklėmis.

1.5.  Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Klientas taip pat sutinka su tuo, kad Kliento asmens duomenys būtų tvarkomi prekių pardavimo www.mkojines.lt tikslu; Klientas taip pat sutinka su tuo, kad Kliento nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

1.6. Sutartis tarp Kliento ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Klientas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o Pardavėjas patvirtina gautą iš Kliento užsakymą.

1.7. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Kliento ir Pardavėjo yra saugoma www.mkojines.lt.

II. Privatumo politika

2.1. Užsisakyti prekes www.mkojines.lt Klientas gali:

2.1.1. užsiregistruodamas www.mkojines.lt, t. y. – įvesdamas registracijoje prašomus užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Kliento asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą;

2.2.1. nesiregistruodamas www.mkojines.lt;

2.2. www.mkojines.lt neatsako už Kliento klaidingai įvestus duomenis.

2.3. Pardavėjas garantuoja, kad šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo metu bei www.mkojines.lt tiesioginės rinkodaros tikslais (išskyrus atvejus, kai Klientas praneša, šioje sutartyje aptarta tvarka, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais).

2.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatyta tvarka.

2.5. Klientas, užsiregistruodamas www.mkojines.lt el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, Klientas patvirtina, jog jis turi teisę pirkti/pateikti užsakymą www.mkojines.lt parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis tretiesiems asmenims, Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

2.6. Klientas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas ir (ar) telefono numeris būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, turi atskirai informuoti apie tai Pardavėją, iš nurodyto elektroninio pašto adreso išsiųsdamas pranešimą, kad nepageidauja, jog jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, el. adresu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..">Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Tokiu atveju, pardavėjas pasilieka sau teisę visiškai pašalinti Kliento paskyrą.

III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

3.1. Klientas turi teisę pirkti prekes šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2.Klientas naršydamas el. parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka prekes ir įkelia jas į krepšelį.

3.3. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Suvedęs prekių pristatymo duomenis, patvirtina, kad yra susipažinęs su pirkimo taisyklėmis.

3.4. Klientas pasirinkęs apmokėjimo būdą, pateikia savo užsakymą.

3.5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas Pardavėjui, o Klientas apie užsakymo priėmimą informuojamas elektroniniu paštu. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Pardavėjas. Kai Pardavėjas patvirtina gautą iš Kliento užsakymą - yra laikoma, jog tarp Kliento ir Pardavėjo yra sudaryta sutartis. Pardavėjas sutartį pradeda vykdyti tik tuomet, kai iš banko gauna patvirtinimą apie pinigų pervedimą (išskyrus tuos atvejus, kai pasirinktas apmokėjimo būdas – grynais pinigais pristatymo metu Vilniaus m.)

3.6. Pardavėjas, gavęs iš banko patvirtinimą apie pinigų pervedimą pakeičia užsakymo statusą “Apmokėtas”. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp Kliento ir Pardavėjo vykdymo pradžios momentu.

3.7. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Pardavėjo duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

3.8. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis www.mkojines.lt el. parduotuvės taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

3.9. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių, arba anglų, arba rusų kalba.

IV. Kliento teisės ir įsipareigojimai

4.1. Klientas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su www.mkojines.lt, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR civilinio kodekso 6.228(10) straipsnio 2 dalį ir/ar kitus LR įstatymus (pvz., kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyjehttp://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.).

4.2. Taisyklių 4.1. punkte numatyta teise Klientas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

4.3. Klientas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
4.4. Jeigu pasikeičia Kliento registracijos formoje pateikti duomenys, Klientas privalo nedelsdamas juos atnaujinti arba kitaip kuo skubiau informuoti („Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis) Pardavėją apie pasikeitimus. Pardavėjas neatsako dėl įvykusių siuntimo klaidų, kurios gali įvykti, Klientui per vėlai pateikus informaciją apie Kliento pasikeitusius duomenis.
4.5. Klientas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Klientas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
4.6. Klientas, naudodamasis www.mkojines.lt, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

V. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Klientui tinkamai naudotis www.mkojines.ltteikiamomis paslaugomis.
5.2. Jei Klientas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Kliento galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Kliento registraciją.
5.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Kliento privatumo teisę į Klientui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
5.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Kliento užsakytas prekes Kliento nurodytu adresu.

VI. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai


6.1. www.mkojines.lt Klientas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
6.2. Pirkimo – pardavimo sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Klientas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Kliento nurodytu el. paštu.
6.3. Prekių kainos www.mkojines.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos litais, eurais ar doleriais pagal tuo metu galiojantį valiutų kursą.
6.4. Klientas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
6.4.1. banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Klientas, nuėjęs į artimiausią banko skyrių arba el. būdu prisijungęs prie savo banko paskyros, perveda pinigus į www.mkojines.lt nurodytą banko sąskaitą;

6.4.2. grynais pinigais – toks atsiskaitymo būdas įmanomas, jeigu prekės pristatomos Vilniaus mieste.
6.5. Klientas įsipareigoja už prekes sumokėti per 2 d. d. nuo užsakymo patvirtinimo; už prekės, kurios pristatomos už LR ribų – per 5 d. d. nuo užsakymo patvirtinimo. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

VII. Prekių pristatymas.

7.1. Klientas, prekių užsakymo metu įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
7.2. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Jeigu Klientas nori, kad jo užsakytas prekes, pristatytas Kliento nurodytu adresu, priimtu kitas asmuo, Klientas turi raštu apie tai informuoti Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

7.3. Tuo atveju, jei Klientas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Klientas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
7.4. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).
7.5. Pardavėjas pristato Klientui prekes terminais, nurodytais skyriuje “Pristatymas ir apmokėjimas”.

Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Klientas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pateikimo sąlygas ir terminus.
7.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių patiekimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra patiekiamos arba patiekiamos ne laiku dėl Kliento kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
7.7. Klientas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta patiekiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje patiekiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, ir pan.
7.8. Klientas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio arba pašto darbuotojo pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Klientas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Klientą dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Klientas nepažymėjo kurjerio arba pašto darbuotojo prekės pristatymo dokumente.

VIII. Prekių kokybės, garantijos.


8.1. Kiekvienos www.mkojines.lt parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
8.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad www.mkojines.lt esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Kliento naudojamo vaizduoklio ypatybių.
8.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, numatyta LR teisės aktuose.

8.4. Europos Komisijos Elektroninė ginčų sprendimo platforma (RGS): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=LT

IX. Prekių grąžinimas ir keitimas.

9.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.). Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
9.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 8.1. punktu, Klientas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo Klientui dienos, informuodamas Pardavėją skyriuje “Kontaktai” nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.
9.3. Klientui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
9.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
9.3.2. prekė turi būti Kliento nesugadinta;
9.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
9.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Klientas ją gavo;
9.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
9.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Kliento grąžinamų prekių, jei Klientas nesilaiko 9.3. dalyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
9.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
9.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Klientui grąžinama už prekes sumokėta suma. Pinigai už prekių pristatymą nėra grąžinami.

9.7. Prekių grąžinimo atveju, Klientas pats apmoka persiuntimo išlaidas (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė).

X. Kliento ir pardavėjo atsakomybė.


10.1. Klientas yra visiškai atsakingas už Kliento pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Klientas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos ir užsakymo formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Kliento patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
10.2. Klientas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis www.mkojines.lt.
10.3. Užsiregistravęs Klientas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.mkojines.ltteikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie www.mkojines.lt naudodamasis Kliento prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Klientu.
10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Kliento įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
10.5. Jei www.mkojines.lt yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
10.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

XI. Rinkodara ir informacija.


11.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
11.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
11.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Kliento nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
11.4. Klientas visus pranešimus ir klausimus siunčia www.mkojines.lt skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
11.5. Pardavėjas neatsako už tai, jei Klientas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto arba mobiliojo ryšio paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

XII. Baigiamosios nuostatos.


12.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
12.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Susisiekime

 

mkojines@gmail.com 

(visą parą)

 

Tel. Nr. +370 670 47709

(I-V: 17:00 - 21:00 val.)

Krepšelis

 x 
Prekių krepšelis tuščias

Keisti valiutą


Prekių filtras

Filtras

Viso prekių: 120

Atsiliepimai

 • Asta
  Dėkoju už labai operatyvų užsakymo įvykdymą. Tikrai pasinaudosiu Jūsų paslaugomis ir kitą kartą ...

  Skaityti daugiau..

   
 • Evelina1
  Kojinės labai kruopščiai supakuotos, kokybiškos, įvairių dydžių (dažniausiai nerandu reikiamų, o pas ...

  Skaityti daugiau..

   
 • Monika
  Tos kojinės su vėliava bus nuostabi dovana vyrui patriotui. Greitas pristatymas! Esu labai ...

  Skaityti daugiau..

   
 • Aleksas
  Ačiū, viskas tiesiog puiku!

  Skaityti daugiau..